مدل مالکوم بالدریج

جایزه کیفیت مالکوم بالدریج در آگوست 1987 ایجاد شد. مفاد مربوط به این جایزه ملی در قانون اساسی ایالات متحده درج شده و در سال 1988 انتشار یافت. این جایزه به منظور شناسایی میزان دستیابی سازمانهای امریکایی به کیفیت و عملکرد و میزان رشد آگاهی آنها نسبت به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی ایجاد شده است. در ابتدا حوزه های در نظر گرفته شده جهت این جایزه به سه دسته تولید، خدمات و شرکتهای کوچک محدود بود، اما در سال 1999 مراکز درمانی و آموزشی نیز جزء حوزه این جایزه قرار گرفتند.

مدل و معیارهای ارزیابی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج تقریباً هر سال بازنگری و تجدید نظر شده است. مدل ویرایش سال 2002 این جایزه در شکل زیر ارائه شده است.
براساس این مدل معیارهای ارزیابی جایزه از هفت معیار اصلی تشکیل شده است.
معیارهای مدل مالکوم بالدریج بر مبنای مجموعهای از ارزشها و مفاهیم کلیدی تدوین شدهاند که عبارتند از:

1. رهبری دوراندیش

2. برتری مشتری مدار

3. یادگیری شخصی و سازمانی

4. ارزش دادن به کارکنان و شرکاء

5. تحرک و چالاکی

6. تمرکز بر آینده

7. مدیریت نواوری

8. مدیریت برمبنای حقیقت

9. مسئولیت های عمومی و شهروندی

10. تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش

11. دیدگاه سیستمی

معیارهای ارزیابی جایزه ملی مالکوم بالدریج

  1. رهبری 120 امتیاز
  2. برنامه ریزی استراتژیک 85 امتیاز
  3. تمرکز بر مشتری و بازار 85 امتیاز
  4. داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن 90 امتیاز
  5. تمرکز بر منابع انسانی 85 امتیاز
  6. مدیریت فرایند 85 امتیاز
  7. نتایج تجاری 450 امتیاز

جمع امتیازات 1000 امتیاز . در نمودار زیر شمای کلی مدل نشان داده شده است.
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/1178/مدل-مالکوم-بالدریج-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت