مدل زنجیره ارزش
شاید بهترین مدل غیرخطی که عناصر مختلف فرایند نوآوری را توضیح می دهد، مدل روزنبرگ - کلاین باشد . این مدل فرایند نوآوری را در چهار مرحله خلاصه کرده است :
1- شناخت پتانسیل و نیاز بازار کار .
2- ابداع کردن یا ایجاد طرح تحلیلی برای تولید محصول جدید .
3- طراحی با جزئیات، تست کردن طرحها و طراحی مجدد .
4- تولید .
بنابراین عمدهترین فعالیتهای موثر بر فرایند نوآوری طبق این مدل عبارتند از :
1- تحقیق و توسعه؛
2- تجهیز و مهندسی صنایع؛
3 -راه اندازی تولید و کارهای قبل از تولید؛
4- بازاریابی محصولات جدید؛
5 -کسب تکنولوژیهای غیرفیزیکی و فیزیکی؛
6 - طراحی.
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/1204/مدل-زنجیره-ارزش-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت