ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ( QSPM)
یکی از تکنیک ها و ابزارهای بسیار شایع در ارزیابی گزینه های استراتژیک و مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی ها که در مرحله تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد، ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM می باشد. این تکنیک مشخص می نماید که کدامیک از گزینه های استرتژیک انتخاب شده، امکان پذیر می باشد و در واقع این استرتژی ها را اولویت بندی می نماید.
این تکنیک نیز مانند اکثر تکنیک ها و ابزارها نیازمند یک قضاوت خوب، خبرگی و آگاهی می باشد. این ماتریس برای ارزیابی امکان پذیری و پایداری راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با شرایط محیطی و وضع موجود سازمان می باشد. در صورتیکه دراین ارزیابی یک استراتژی توان مواجهه با شرایط درون و برون سازمانی را نداشته باشد، باید از فهرست استراتژی های قابل اولویت بندی خارج شود.
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/1216/ماتریس-برنامه-ریزی-استراتژیک-کمی(QSPM)-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت