طراحی و تدوین محتوای این موضوع در مراحل اولیه است. از شما دعوت می کنیم در طراحی محتوای این موضوع (و سایر موضوعات) مشارکت نمایید. در صورت تمایل، آمادگی خود را (با کلیک کردن روی آیکون مشارکت در نوار ابزار سمت راست صفحه) اعلام نمایید.

برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراوردههای غذایی یکی از زیر برنامههای پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت است که طراحی آن از مهر ماه سال 1390 آغاز گردید. این برنامه شامل یک برنامه سطح کلان و 8 زیربرنامه است. ویرایش اول این برنامه در خرداد 1392 نهایی شده است.

1- طراحی برنامه

1-1- فعالیتها

طراحی این برنامه بر اساس چارچوب از پیش طراحی شده «برنامه راهبردی زنجیره تأمین» آغاز شد. در عمل و در هنگام طراحی برنامه بر اساس این چارچوب، ابهام‌های مفهومی زیادی پیش میآمد که با رفع آنها، نه تنها فناوری طراحی برنامه را ارتقا داد، بلکه با غنیسازی چارچوب، اصلاح تقسیم‌بندی و تکمیل مفاهیم، انباشت دانش نیز رخ داد. برنامهها راهبردی فراوردههای غذایی از اولین برنامههایی بود که طراحی آن آغاز شده و نسبت به سایر برنامهها تغییرات گستردهتری داشت و در اصلاح و تکمیل چارچوب برنامه راهبردی زنجیره تأمین و در نتیجه بهبود کیفیت سایر برنامههای زنجیره تأمین بسیار مؤثر بود.
مراحل طراحی برنامه راهبردی عبارتند از: تعریف موضوع، تدوین پیشنویس اولیه، بررسی ساختار برنامه، تکمیل اطلاعات، تطبیق با چارچوب‌ها، بررسی کیفیت، انتشار پیشنویس، داوری و اصلاح و تکمیل نهایی.

گام اول در طراحی برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراوردههای غذایی، تعیین مرزها و تقسیم‌بندی درونی موضوع بود. ابتدا یک تقسیم‌بندی اولیه از زنجیره انجام شد که به تدریج با پیشرفت کار و روشن شدن جزییات بیشتر، تقسیم‌بندی موضوعات نیز رو به تکامل رفت. این تقسیم‌بندی عبارت بود از: زنجیره تأمین فراوردههای غذایی، زنجیره تأمین لبنیات، زنجیره تأمین فراوردههای غلات و حبوبات، زنجیره تأمین شیرینکنندهها، زنجیره تأمین شیرینی و شکلات، زنجیره تأمین نوشیدنی ها، زنجیره تأمین روغنهای خوراکی، زنجیره تأمین فراوردههای میوهها و سبزی ها، زنجیره تأمین گوشت و فراوردههای پروتئینی، زنجیره تأمین خوراک دام، در مراحل میانی تدوین راهبردها به دلیل نزدیکی موضوعات و همپوشانی انها برنامههای راهبردی گوشت و فراوردههای پروتئینی و خوراک دام باهم ادغام شدند.

لازم به ذکر است در گام اول تهیه چهار برنامه اصلی فراوردههای غذایی با توجه به شاخصهای شناسایی صنایع غذایی مهم (سهم در سبد خانوار،سهم در پایداری تولیدات سایر صنایع ارتباط با حلقههای پیشین و پسین (مواد اولیه اصلی سایر صنایع غذایی)، سهم در ارزشافزوده صنایع غذایی و سهم در تراز تجاری صنایع غذایی) شامل لبنیات، شیرین کنندهها، روغنهای خوراکی و غلات و فراوردههای آن دراولویت قرار گرفت و پس از تدوین اولیه آنها ساختار اولیه تدوین سطح کلان شکل داده شد و سپس برنامه سطح کلان و به موازات آن زیر برنامههای مربوطه تکمیل شدند.

پس از جمعآوری مطالعات انجام شده و گزارشات سازمانهای دخیل در امور صنایع غذایی (در اسناد پشتیبان آورده شدهاند) جلسات متعددی با تشکل‌ها، مدیران صنایع، کارشناسان و خبرگان این زنجیره برگزار شد. با انجام مصاحبه و تهیه فهرست مسائل زنجیره صنایع غذایی و تکمیل پرسشنامه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای زنجیره تأمین صنایع غذایی(لازم به ذکر است در این مرحله بیش از 100 پرسشنامه برای صاحبنظران ارسال شد و در نهایت 62 پرسشنامه تکمیل شده برای جمع بندی مسائل زنجیره مورد استفاده قرار گرفت)؛مسائل اصلی زنجیره شناسایی شده و اهداف و راهبردهای زنجیره طراحی شدند.

پیشنویس اولیه برنامه فراوردههای غذایی و زیر برنامههای آن در نشست برنامه راهبردی صنایع غذایی در اردیبهشت 1391 با حضور بیش از 150 نفر از تولیدکنندگان و کارشناسان ارائه و به بحث گذاشته شد. بر اساس نظرات اعلام شده و مصاحبههای بیشتر، ساختار و اطلاعات برنامه بر اساس « چارچوب برنامه راهبردی زنجیره تأمین» اصلاح و تکمیل شده و پبش نویس برنامه در 200 نسخه منتشر و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت.
در نهایت پس از دریافت نظرات تکمیلی صاحبنظران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مدیر کل و کارشناسان محترم دفتر صنایع غیر فلزی در معاونت امور صنایع و اقتصادی) نسخه نهایی برنامه تدوین شد.
ابهامات و محدودیت‌های پیش روی طراحی این برنامه عبارت بودند از:

  1. تغییرات در ساختار تنظیم بازار در دوره تنظیم گزارش
  2. عدم دستیابی به اتفاق نظر در خصوص آمار تولید محصولات کشاورزی بین کارشناسان وزارت جهاد و تشکل‌ها
  3. عدم دسترسی به یا عدم وجود برخی از اطلاعات و مستندات

2-1- همکاران

در پروژه طراحی این برنامه و زیر برنامههای آن بیش از 12 هزار نفر ساعت کار شده است. همکاران این پروژه شامل کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایر دستگاهها و کارشناسان فعال در بخشهای غیردولتی بودهاند.
خانم اشرف مرتضایی، دبیر طراحی برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراوردههای غذایی بودهاند. خانمها فرشته اصلاحی، فرزانه نیک بخش، فاطمه توفیق، لیلا اروجلو، نازنین کلانتر، سمیه لطفی، میترا شجاع الدینی و آقایان مرتضی ابراهیمی، محمدجواد کیمیا، توحید صدرنژاد و علیرضا رشیدیان در تدوین وضعیت زنجیره سهم قابل توجهی دارند. آقای محمود صادقی در محاسبات اهداف و همچنین شناسایی اولویت‌های تولید نقش ارزندهای داشتند. آقای علی رضا قلی زاده در بررسیها تطبیقی و افزایش دقت مفاهیم تخصصی برنامه نقش مؤثری داشتهاند. خانمها الهام نورانی پور، ندا کریمی و وحیده مهدی زاده نقش مؤثری در مقایسه تطبیقی با سایر کشورها داشتهاند.
آقای علی رئیسی نقش ارزندهای در مدیریت پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و از جمله برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراوردههای غذایی داشتهاند. آقای ایمان بیات و محمد کریمی نیز امور اجرایی طراحی این برنامه و آقای غانم تاج گردون مسئولیت ویرایش فنی برنامه را به عهده داشتند. خانمها نجمه فرهادی و حکیمه مرتضایی کمکهای شایانی در ویراستاری متون نمودند. آقایان محمد مهدی هنربخت و مهرداد توسلی مسئولیت صفحه بندی و چاپ کتاب را بر عهده داشتند. آقایان صادقی نیارکی، سجادی پور، قاضی میر سعید و خانمها نباتی، لبافیان، الوندی و معدلت در نقش ارزندهای در بازنگری برنامه داشتند. دانشگاه شهید بهشتی، بستر اجرایی این پروژه را فراهم نموده است و آقای دکتر رعنایی تلاشهای ارزندهای در اجرای این پروژه داشتهاند.
کسب نظرات ذیحقان و صاحبنظران علاوه بر تکمیل اطلاعات برنامه و پختگی تصمیمات، با ایجاد مشارکت در تدوین برنامه، اجرایی شدن برنامه را نیز تا حد زیادی تسهیل میکند. مصاحبه و نشستهای متعددی با صاحبنظران برگزار شد که اسامی برخی از آنها در جدول 1 بیان شده است.

جدول 1 : صاحب نظران مشارکت کننده در طراحی برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراوردههای غذایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت / انجمن

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام شرکت / انجمن

1

رشید عزیز پور

انجمن کره گیاهی

67

انجمن صنفی جوجه یک روزه

2

علی اکبر زارع

انجمن بستهبندی مواد

68

شاهرخ ظهیری

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران

3

میترا رزمجو

انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران

69

عیسی گلشاهی

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان

4

محمد علوی فرد

انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران

70

شهرام صفی یاری

کارشناس فرآوری آبزیان

5

سیروس اسکندری

انجمن افزودنیهای صنایع غذایی

71

محمودقاضی پور

مدیر عامل شرکت گسترش خوشه طلایی پارس

6

مهدی مسعودی

انجمن ملی خرمای ایران

72

محمد واعظی

رئیس هیئت مدیره شرکت فراوردههای دریائی اصدف سورو

7

محمد رسول مصائبی

انجمن نشاسته و گلوکز

73

شرکت زلال زیار مازندران

8

علی شریعتی

پارک بازاریابی ایران

74

روح الله خالدی فر

مدیر عامل شرکت تعاونی 344 تولید آرد والسی لردگان

9

جمیل علیزاده شایق

انجمن برنج ایران

75

فتح الله مختاری

مدیر عامل شرکت مروارید هرمز

10

سینا شریعتی

پارک بازاریابی ایران

76

زارعی

مزرعه سبز هرمزگان

11

سید حسام الدین میر کاظمی

پارک بازاریابی ایران

77

حسین آگاهی

مدیر عامل سیلوی گندم و کارخانه آرد شهرستان ایلام

12

رسول کد خدایی

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

78

علی مرادی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی کیلوس

13

رضا رحمتی

انجمن قند و شکر ایران

79

رضا علی نقد علی

مدیر عامل شرکت ایده آل کشت آفتاب

14

جمشید مغازه ای

انجمن شیرینی و شکلات ایران

80

محسن کشت کاران

رئیس هیئت مدیره نشاسته و گلوکز

15

رضا باکری

انجمن صنفی صنایع لبنی ایران

81

سید محمد تقی نقوی

مدیر عامل شهدینه آران

16 آقای نعمت پرور

گروه صنعتی مینو

82

امیر محمد جلیلی

انجمن نشاسته و گلوکز

17

علی موحد

کانون انجمنهای صنایع غذایی

83

مهدی یزدان شناس

مدیر عامل شرکت گلوکز بن

18

مریم آذر گشت

سازمان گسترش و نوسازی

84

محمد رضا عرب زاده

مدیر عامل شرکت آرین گلوکز

19

پیمان فروهر

انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی

85

نوروزی

مدیر فروش شرکت گلوکزان

20

قاسم فلاحتی

کانون صنایع غذایی ایران و انجمن صنایع روغنکشی ایران

86

ابراهیم کشتکاران

مدیر عامل نشاسته خوشه فارس

21

ابوالحسن خلیلی

کانون صنایع غذایی و انجمن صنایع روغننباتی ایران

87

احمد کشتکاران

مدیر عامل فارس گلوکزین

22

محمود عسکری

دفتر برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

88

شرکت نشاسته گل گندم

23

محمد حسن عابدینی

صنایع شیر ایران

89

پیروز میزبان

مدیر عامل گیاه پیروز

24

محمدرضا عرب زاده

عضو انجمن نشاسته و گلوکز و صنایع وابسته

90

سید مهدی حقیقی

نشاسته ممتاز ایران

25

قاسم هدائیان

عضو هیئت مدیره انجمن نشاسته و گلوکز

91

داوود آبادی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کنستانتره و آبمیوه

26

فرشید شکری

شبکه توسعه مدیریت صنایع غذایی

92

تورج همایونفر

مدیر تولید شرکت لبنیات ایران خرم

27

آقای ظفری

رئیس سابق اتحادیه شیر و لبنیات

93

رضا قائدی حیدری

صنایع غذایی گرو فیروزکوه

28

سید کاظم حسینی

دبیر انجمن تولیدکنندگان کره گیاهی ایران

94

سید رضا مسعودی

شرکت کانوش

29

حسنهاتفی اردکانی

معاونت فنی شرکت تعاونی فردا

95

ابراهیم آسایش

مدیر عامل شرکت خاتون

30

مرتضی جهانگیری

مدیر فنی شرکت پگاه

96

علیرضا رسولی

انجمن صنفی آرد سازان ایران

31

آقای عابدینی

مشاور مدیر عامل پگاه

97

کاوه احرار

سندیکای خمیر مایه

32

آزاده خلجی

مدیر واحد آمار و اطلاعات انجمنهای روغنکشی و روغننباتی

98

کاوه زرگران

دبیر اتحادیه سراسری تولیدکنندگان نان در ایران

33

علیرضا شرفی

مدیر کمیته رصد بازار روغننباتی ایران

99

مجید افلاکی

انجمن صنایع و فراوردههای گوشتی

34

آقای کم گویان

کشت و صنعت نیشکر

100

مریم آریافر

آب شیرین کن

35

مرتضی ابراهیمی

کشت و صنعت نیشکر

101

آقای جمشیدی

آرد خوشه فارس

36

آقای مرتضوی

رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی

102

مریم پور زینال

آرد خوشه فارس

37

آقای قاسم پور

مشاور رئیس سازمان استاندارد

103

آقای توفیقی

رهنمون صنعت

38

چنگیز اسفندیاری

وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب، خاک و صنایع تبدیلی

104

نعمت پرور

پارس مینو

39

خانم شجاع الدینی

وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب، خاک و صنایع تبدیلی

105

آقای میثمی

تک ماکارون

40

آقای خان گاهی

سازمان دام پزشکی

106

آقای مرادی

نان سحر

41

آقای ژائله

شیرین عسل

107

علی اصغر نوازش

نو آفرین

42

آقای قیافه داوودی

گروه صنعتی مینو

108

علی شریعتی

انجمن اسنک

43

آقای موحدی

گروه صنعتی مینو

109

آقای روانبخش

معاون برنامهریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

44

آقای قدری

گروه صنعتی مینو

110

آقای مومنی

مگاترم

45

آقای ثقفی نیا

انجمن توسعه، ترویج، تولید و تجارت محصولات حلال

111

آقای کرمانشاهی

نو آفرین

46

آقای رفیعی

سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

112

آقای آگاهی

آرد ستاره غرب ایران

47

آقای بایرامی

دبیر انجمن تولید ماء الشعیر و مالت و مدیر عامل بهنوش

113

آقای محمدلو

دلپذیر

48

سیدهادی رضوی

گروه صنایع غذایی- دانشگاه تهران

114

آقای رشیدی

سامان صنعت اطلس - نان صنعتی

49

بابک قنبرزاده

گروه صنایع غذایی - دانشگاه تبریز

115

آقای ظروفی

دلپذیر

50

محمد حسین عزیزی

مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس - دبیر انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی

116

آقای ایزدیار

رئیس شورای آرد و نان کرج

51

عبدالمجید مسکوکی

معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

117

آقای شریفی

مشاور مدیر عامل بازرگانی دولتی ایران

52

سلیمان عباسی

گروه صنایع غذایی-تربیت معلم-هیئت علمی

118

آقای صدیقی

جهاد کشاورزی

53

منوچهر وثوقی

مهندسی شیمی- هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

119

آقای مروت پور

انجمن نان صنعتی

54

سید محمد ابراهیم زاده موسوی

مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع تهران دانشگاه تهران

120

آقای صمیمی

ماکارونی پارسیلا

55

حسین رضایی زاده

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران - پزشک دکترای تخصصی

121

آقای برهانی

شیرین عسل

57

آقای نظری

اتحادیه نانوایان تهران

122

آقای دکتر جواد

ردمیکر ایران

58

سالک

مدیر عامل شرکت تولید خوراک دام و طیور و کارآفرین نمونه

123

لیلا بسطام

صداقت مهر آفرین

59

مهدی خان محمدی

مدیر عامل نان سحر و رئیس اتحادیه نان

124

مهدی مسعودی

عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران

60

بهنام مرادی

مدیر توسعه و تحقیق گروه صنعتی نان سحر

125

ندا مزید آبادی

کارشناس دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

61

محسن لزومیان

دبیر انجمن نان صنعتی استان تهران

126

پریوش نجفی

وزارت جهاد کشاورزی

62

کاوه زرگران

انجمن نان

127

فریبز شادبخت

وزارت جهاد کشاورزی

63

فرزاد طلاکش

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان تخممرغ

128

بوستانی

وزارت جهاد کشاورزی

64

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی

129

ضیع خانی

مدیر تعاونی

65

حسین مقدم نیا

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران

130

امتیازی

مدیر کل خوراک تعاونی مرغ داران

66

اتحادیه میهن

بدون شک همه این عزیران در طراحی و تدوین این برنامه سهم ارزشمند و قابل تقدیری داشتهاند.

2- اجرای برنامه

مفاد اصلی برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراودههای غذایی به صورت «دستور العمل برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراوردههای غذایی» تدوین شده و در حال ابلاغ است. پیش از این دستورالعمل، «دستور العمل برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و «دستورالعمل سرمایهگذاری» نیز که در بردارنده خط‌مشیها و راهبردهای این برنامه در سرمایهگذاریهای صنعتی است، توسط محترم صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود. بدین ترتیب بستر حقوقی اجرای این برنامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شد. با تصویب سایر قوانین و آییننامههای پیشبینی شده، رسمیت اهداف و الزام و امکان دستیابی به آنها افزایش خواهد یافت.
اولویت‌های سرمایهگذاری (برای صدور جواز تاسیس) در صنایع غذایی هم اکنون بر اساس دستاوردهای این برنامه تعیین و اعمال میشوند.

برخی از پروژههای که پیادهسازی آنها آغاز شده و زیرساختی برای اجرایی شدن این برنامه هستند در جدول 2 معرفی شدهاند.

جدول 2 : پروژههای پیادهسازی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

ردیف پروژه پیشرفت (درصد) توضیح
1 پنجره واحد 90% پنجره واحد شامل پنج بخش است. درگاه اینترنتی بهین یاب (www.behinyab.ir) که محور پنجره واحد است به طور کامل راه اندازی شده است. مرکز تماس تلفنی (شماره 09612) به صورت اولیه راه اندازی شده است. میز خدمت در محل ساختمآنهای استانی (برای مراجعات حضوری) راه اندازی شده، اما هنوز کامل نیست. هماهنگی برای ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات (برای مراجعات حضوری) انجام شده است. راهنماهای مکتوب و دیجیتالی معرفی خدمات نیز در حال آمادهسازی است.
2 یکپارچهسازی پایگاههای اطلاعاتی 80% "برای تمامی عوامل زنجیره تأمین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسه کسب و کار صادر شده است.
تمامی اطلاعات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بنگاههای صنعتی و معدنی یکپارچه شدهاند و یکپارچهسازی با دادههای سایر دستگاهها تا مراحل زیادی انجام شده است."
3 رتبهبندی بنگاهها و خدمات 10%

رتبهبندی خدمات متا و مشاوره مدیریت انجام شده است.

4 راه اندازی سامانه اطلاعات زنجیره تأمین 30% ارتباط بین دادههای انبارها، تولیدکنندگان، بارنامهها و سایر عوامل و اجزاء زنجیره تأمین در حال یکپارچهسازی است.
5 راه اندازی سامانه سرمایهگذاری 95%

در این سامانه بیش از 20 فرایند شامل تمام فرایندهای صدور جواز تاسیس، پروانه بهرهبرداری و مجوزهای مرتبط با معدن و .... به صورت الکترونیکی و یکپارچه با پایگاههای اطلاعات طراحی و پیادهسازی شده است. برای تکمیل این سامانه لازم است چند فرایند باقی مانده نیز شامل تخصیص زمین و فرایندهای مربوط به سایر دستگاهها مانند آب و برق و ... به آن اضافه شود.

6 راه اندازی سامانه فناوری 50% در این سامانه کلیه فعالیتها و خدمات مرتبط با پژوهش و فناوری الکترونیکی و یکپارچه شده است. در حال حاضر تمامی فرایندها طراحی و الکترونیکی شده و سامانه در مرحله اجرای آزمایشی است.
7 راه اندازی سامانه مشاغل 20% در سامانه مشاغل کلیه اطلاعات و خدمات مربوط به منابع انسانی و مشاغل در دسترس خواهد بود. در حال حاضر، بیش از 1000 شغل به همراه جزییات شرح مشاغل با بیش از 200 شاخص در این سامانه تعریف شده است.
8 راه اندازی سامانه محصولات 20% شماره گذاری محصولات با کدهای ده رقمی بهطور کامل انجام شده است.
9 راه اندازی سامانه مبادله محصولات واسطهای 10% تفاهم نامه با بورس کالا برای پذیرش قبض انبار به عنوان ضمانت امضاء شده است.
10 راه اندازی سامانه تجارت خارجی 10% ارتباط فرایندها و پایگاههای داده بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.

موضوعات پشتیبان
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/3995/فراورده-های-غذایی-گزارش/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت