یکی از توابع تولید، تابع تولید کاپ داگلاس است. که به صورت زیر میباشد:

L نشان دهنده ارزش نیروی کار و K نشاندهنده ارزش سرمایه است. و Y هم میزان تولید است.

آلفا کشش نیروی کار و بتا کشش سرمایه میباشد. مجموع آلفا و بتا در تابع تولید کاپ داگلاس یک است. این تابع رابطه بین میزان تولید و منابع کار و سرمایه را مشخص میکند. میتوان این تابع را برای یک بنگاه یا کل اقتصاد (در این حالت کل سامانه تولید یک بنگاه محسوب میشود) براورد کرد.
لینک مستقیم : http://www.bsmt.ir/911/تابع-تولید-کاپ-داگلاس-محدوده/
toptopیادداشت شخصییادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت
کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت