سامانه مدیریت دانش صنعت،معدن و تجارت


  • با گشت و گذار در سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت به معلومات یکپارچه ای دسترسی می یابید که روز به روز گسترده تر و دقیق تر می شوند.
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طراحی برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت از سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت استفاده می نماید.
  • عضویت در سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت رایگان بوده و دریافت نام کاربری و رمز عبور وقت کمی می گیرد.راهنما

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت


  • بخش صنعت، معدن و تجارت، مهم ترین بخش اقتصادی کشور است که تعامل زیادی با سایر بخشهای جامعه نیز دارد.


  • پیچیدگی و تنوع موضوعات این بخش بسیار زیاد است


  • برای داشتن تصویری جامع، یکپارچه، دقیق، صحیح، به هنگام و هم راستا با ارزش های الهی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است.کتاب ها

topیادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom