آمار تولیدات کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز جامعه، تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی، بهبود و گسترش کشاورزی است. لازمه این بهبود شناخت عوامل موثر آن است، این چنین شناختی، نیاز مبرم به آگاهی و در دست داشتن آمار و اطلاعات دقیق به عنوان ابزاری لازم در حل مسایل، نه فقط کشاورزی، بلکه در زمینه های برنامهریزی، تصمیمگیری، کنترل و نمایش واقعیتهای موجود دارد. نیل به این اهداف مستلزم تهیه و اجرای طرحهای مختلف مبتنی بر علم آمار میباشد. بدین لحاظ مدیران بخش کشاورزی در کشور خواستار ایجاد تشکیلات مناسب آماری با توجه به بافت جامعه کشاورزی میباشند تا از این طریق بتوانند واقعیات را چون آینهای پیش رو داشته باشند. دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی به منظور رفع نیازهای آماری مدیران، برنامه ریزان و پژوهشگران در سطوح مختلف زیربخش های کشاورزی، نسبت به جمع آوری آمار و اطلاعات در مقاطع زمانی یکساله اهتمام ورزیده است. کتاب حاضر با عنوان "آمارنامه کشاورزی جلد دوم، سال 1388 "، حاوی مجموعه ای از آمار و اطلاعات عملکردی زیربخش های وزارت جهاد کشاورزی بوده که در 9 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول به مباحث آب و خاک ( عملکرد طرح ها )، ماشین آلات و ادوات کشاورزی (موجودی ماشین آلات و شاخص ها)، خدمات حمایتی کشاورزی (میزان توزیع، واردات و تولید داخلی نهاده های کشاورزی و آمار فروش ماشین آلات کشاورزی)، حفظ نباتات و مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی (عملکرد و امکانات موجود ) و وضعیت تولید گلها و گیاهان زینتی و دارویی پرداخته است. فصل دوم دام، طیور و آبزیان (جمعیت دام، وضعیت مرغداریها و زنبورستانها، وضعیت مزارع پرورش ماهی و میگو، وضعیت مراکز تکثیر بچه آبزیان، وضعیت مجوزهای صادره بخش آبزیان، تعداد تعاونیها، صیادان و شناورهای صیادی، میزان صید و پرورش آبزیان، میزان تولید فرآورده های پروتئینی، مصرف سرانه، بهداشت و درمان و قیمت فرآورده ها و نهاده های دام و طیور) را شامل میشود. منابع طبیعی موضوع فصل سوم است که شامل عملکرد طرح های جنگلها و مراتع، حوزه های آبخیز و امور اراضی میباشد. فصل چهارم نیز به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (وضعیت جوازهای تأسیس و واحدهای تولیدی و مشخصات صنایع تبدیلی و تکمیلی منتخب) و فصل پنجم به امور عشایر ( وضعیت عشایر کشور و عملکرد طرح ها) اختصاص دارد.
عمده مطالب فصل ششم به تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (عملکرد آموزش و تحقیقات، تعداد طرح های تحقیقاتی، آموزش های ترویجی، عملکرد ترویج و ...) و فصل هفتم به تعاونی های روستایی (وضعیت شرکت های تعاونی کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، شرکت های تعاونی روستایی زنان، اتحادیه های تعاونی روستایی شهرستان، اتحادیه های تعاونی روستایی استان، اتحادیه های تعاونی کشاورزی، تعاونیهای تولید روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، تشکلهای بخش کشاورزی و عملکرد آنها) اختصاص یافته است.
فصل هشتم به بیمه بخش کشاورزی ( تعداد بیمه گذار، تعداد قرارداد، تعداد و سطح بیمه شده، تعداد و سطح خسارت دیده و غرامت پرداختی) و فصل نهم به عملکرد تولید شرکت های تحت پوشش شرکت مادر تخصصی تهیه و تولید محصولات کشاورزی اختصاص یافته است. در راستای جمع آوری اطلاعات و انتشار بهنگام کتاب آمارنامه کشاورزی سال 1388، طی 20 جلسه کارشناسی با حضور معاون آمار، رئیس گروه اطلاع رسانی آماری و کارشناسان ارشد آمار این دفتر با مدیران و کارشناسان آماری معاونت ها، سازمان ها، شرکت های مادر تخصصی و مراکز وابسته ستادی، بازنگری، بروز رسانی و ساماندهی کلیه اقلام آماری و اطلاعاتی انجام گرفته است.

فایلهای پیوست شده به این صفحه

topیادداشت شخصیثبت کردن اظهارنظرثبت کردن ایده مشارکتbottom